ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

1

2

3

4

5

6

7

9

11

16

17

18

20

 

 

การฝึกวิชาทหารของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๖

นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กองทัพอากาศ
ว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยจัดข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๖
เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, แถวชิด และท่าอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร
ณ สนามกีฬากองบิน ๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด