ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

----------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่สมัคร
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคอื่นที่น่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.9 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันอื่น ได้กระทำโดยประมาท


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาการเงินหรือบัญชี
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน ต้องมีวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ไม่จำกัดสาขาหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


วิธีการสมัคร /วันรับสมัคร
1. วัน เวลารับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม
2562 ในวันเปิดทำการเวลา 8.30 น. - 15.30 น.
2. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด
อาคาร 1045 ชั้น 2
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

21 กุมภาพันธ์ 2563

 • A20200219
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานเนื่องในโอกาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ ๑๒ ปี
 • A20200217-3
  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๖๓
 • A20200214-2
  สัมภาษณ์พิเศษการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ RTAF SYMPOSIUM 2020
 • A20200217-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๓
 • A20200217
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น
 • A20200212-2
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบิน ๒ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๒

21 กุมภาพันธ์ 2563

 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒

21 กุมภาพันธ์ 2563

 • C20200205
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200213
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200219
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๓-๖๑-๒
 • C20200217
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
 • C20200102-2
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200214
  ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.

21 กุมภาพันธ์ 2563

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

21 กุมภาพันธ์ 2563

 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท...
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน...
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร...
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒