Logo Wing6

 

ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดจอด บ.แบบ AIRBUS A340-500 ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ ชั้น ๒ (ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

- ประกาศผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนองานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (อาคารเตรียมพร้อม) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ 

 - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๖ -๒๐๑๗ (กองบังคับการกองบิน ๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

      ปร.๔(๑) , ปร.๔(๒)ปร.๕ , ปร.๖

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ และ ประกาศเชิญชวน )

- ประกาศราคากลางงานสร้างโรงคลุมพื้นที่คัดแยกขยะและทำปุ๋ยหมักที่ บน.๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๗ (ชุมนุมประทวน) ที่ บน.๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

   ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , ประกาศเชิญชวน และ การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ)

- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๘ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๑ บน.๖) ระยะที่ ๑ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๔ 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ (ผสอ.กทน.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ ) 

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๓ - ๑๐๑๔ (โรงเก็บ บ.ฝูง.๖๐๔ บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (คลังเก็บเชื้อเพลิง มว.บชพ.กทน.บน.๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )

- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๖ (ชั้น ๑ ผสก.บน.๖) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 

  ( แบบ บก.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕(ก) ปร.๕(ข) แบบ ปร.๖ , การแบ่งงวดงานและกำหนดวันเสร็จ )