ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี ๒๕๖๑

 

       รายละเอียด วันที่เผยแพร่
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธ.ค.๖ ๒ ม.ค.๖๒
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ย.๖ ๓ ธ.ค.๖
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.๖ ๑ พ.ย.๖
         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ย.๖ ๑ ต.ค.๖
         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ส.ค.๖ ๓ ก.ย.๖
         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๖ ๑ ส.ค.๖
         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย.๖ ๒ ก.ค.
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ค.๖ ๑ มิ.ย.๖
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖ ๔ พ.ค.๖
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๖  ๕ เม.ย.๖
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๑  ๓ มี.ค.๖ 
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๑ ๖ ก.พ.๖๑