ผู้บังคับบัญชา

 

 

ผบ66

  นาวาอากาศเอกอธิราช  ศิริทรัพย์

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

 

  รอง166                            รอง266                            เสธ66

        นาวาอากาศเอกวิภาษวิทย์  โพธิ์มณี                                                 นาวาอากาศเอกกร  อเนกสุข                                                   นาวาอากาศเอกชญานิน  หินเธาว์

               รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                            รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                               เสนาธิการกองบิน ๖