ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

 

 ผู้บังคับบัญชา

  ผบ

นาวาอากาศเอกชนะรัฐ จันทรุเบกษา

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

       รอง2                                          Commander3                              Commander4

         นาวาอากาศเอกฉัตฤกษ์  ป้องกันภัย                                              นาวาอากาศเอกอภิรัตน์ อนาวรญาณ                                  นาวาอากาศเอกวิภาษวิทย์  โพธิ์มณี

                รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                              รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                     เสนาธิการกองบิน ๖