ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน ๖

COVID-19

 

 ผู้บังคับบัญชา

  ผบ

นาวาอากาศเอกชนะรัฐ จันทรุเบกษา

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

        รอง 1                                        รอง2                               เสธ

          นาวาอากาศเอกปกรวิช  ทองรอด                                                นาวาอากาศเอกฉัตฤกษ์  ป้องกันภัย                                    นาวาอากาศเอกพร้อมรบ  จันทร์โฉม

                รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                            รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                    เสนาธิการกองบิน ๖