ผู้บังคับบัญชา

 

 

265 2654434 photo frame png transparent image 1

  นาวาอากาศเอกอธิราช  ศิริทรัพย์

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

 

265 2654434 photo frame png transparent image 2                              265 2654434 photo frame png transparent image 3                               265 2654434 photo frame png transparent image 4

นาวาอากาศเอกอภิรัตน์ อนาวรญาณ                                            นาวาอากาศเอกวิภาษวิทย์  โพธิ์มณี                                                   นาวาอากาศเอกกร  อเนกสุข

รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                                รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                                              เสนาธิการกองบิน ๖