Logo Wing6

 

ภารกิจ  

เตรียมและปฏิบัติการใช้กําลังตามอํานาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์ 

ผู้นําด้านการบินลําเลียงและศูนย์ฝึกบินในระดับภูมิภาคอาเซียน (Wing 6 : Airlift and Pilot training center leader in ASEAN)

คําจํากัดความ : ผู้นําด้านการบินลําเลียงและศูนย์ฝึกบิน หมายความว่า กองบินที่เป็นหลัก ด้านการบินลําเลียงและศูนย์ฝึกบิน ที่เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ