การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ หน่วยขึ้นตรง กองบิน ๖


thumbnail 01ซอมอคคภยป งป.61 ๑๗๑๑๐๒ 01301

thumbnail 01ซอมอคคภยป งป.61 ๑๗๑๑๐๒ 01311

thumbnail ซอมอคคภยป งป.61 ๑๗๑๑๐๒ 01391

thumbnail ซอมอคคภยป งป.61 ๑๗๑๑๐๒ 01411

 

 

นิรภัยกองบิน ๖ ทำการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ หน่วยขึ้นตรง กองบิน ๖ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
นโยบายเฉพาะ ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์การ ข้อ ๖.๒ พัฒนากำลังพลกองทัพอากาศให้มีจิตสำนึกและตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบินและภาคพื้น

เพื่อเสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด