เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

----------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่สมัคร
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคอื่นที่น่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.9 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันอื่น ได้กระทำโดยประมาท


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาการเงินหรือบัญชี
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน ต้องมีวุฒิศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ไม่จำกัดสาขาหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


วิธีการสมัคร /วันรับสมัคร
1. วัน เวลารับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม
2562 ในวันเปิดทำการเวลา 8.30 น. - 15.30 น.
2. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด
อาคาร 1045 ชั้น 2
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

          - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๖ จำกัด

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

19 มีนาคม 2562

 • A20190315-4
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ สมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • A20190315-3
  พิธีรับมอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20190315-2
  พิธีมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ ตําบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี
 • A20190314-2
  พิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ ๙”
 • A20190315
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20190314
  พิธีแถลงข่าวร่วม ความร่วมมือการบริหารห้วงอากาศและการปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้

19 มีนาคม 2562

 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

19 มีนาคม 2562

 • D20190315
  พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190304
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181024-2
  ประชาสัมพันธ์ทำบัตรยานพาหนะบุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190227
  พิธีเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • C20190205
  ​กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

19 มีนาคม 2562

 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 • E20190305
  เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
 • 20190215
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • 20190220
  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • 20190401
  พิธีเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ

19 มีนาคม 2562

 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง...
 • D20190307
  "ราตรียูงทอง" ปี ๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร