ผู้บังคับบัญชา

  1

 

นาวาอากาศเอกพรเดชน์  คงปั้น

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

                                             2                         3                   4

                                                   นาวาอากาศเอกจิรภัทร์ ปี่ทอง                                  นาวาอากาศเอกอนุยุต  รูปขจร                           นาวาอากาศเอกปกรวิช  ทองรอด   

                                                      รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                        รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                        เสนาธิการกองบิน ๖