ผู้บังคับบัญชา

1

นาวาอากาศเอกพรเดชน์  คงปั้น

ผู้บังคับการกองบิน ๖

 

                                                      2                        3                   4

                                                           นาวาอากาศเอกจิรภัทร์ ปี่ทอง                                  นาวาอากาศเอกอนุยุต  รูปขจร                           นาวาอากาศเอกปกรวิช  ทองรอด   

                                                              รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                        รองผู้บังคับการกองบิน ๖                                        เสนาธิการกองบิน ๖