สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี ๒๕๖๐

 

รายละเอียด วันที่เผยแพร่
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.๖๐ ๖ พ.ย.๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ย.๖๐ ๕ ต.ค.๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ส.ค.๖๐ ๖ ก.ย.๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๖๐ ๗ ส.ค.๖๐
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย.๖๐  ๕ ก.ค.๖๐ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ค.๖๐  ๕ มิ.ย.๖๐ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๖๐ ๔ พ.ค.๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๖๐  ๕ เม.ย.๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๖๐  ๓ มี.ค.๖๐  
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๖๐ ๖ ก.พ.๖๐