สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปี ๒๕๕๙

 

รายละเอียด วันที่เผยแพร่
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธ.ค.๕๙  ๖ ธ.ค.๕๙
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ย.๕๙   ๔ พ.ย.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.๕๙   ๕ ต.ค.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ย.๕๙   ๗ ก.ย.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ส.ค.๕๙   ๔ ส.ค.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๕๙   ๖ ก.ค.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิ.ย.๕๙   ๖ มิ.ย.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พ.ค.๕๙   ๔ พ.ค.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เม.ย.๕๙   ๕ เม.ย.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค.๕๙  ๓ มี.ค.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.พ.๕๙  ๕ ก.พ.๕๙ 
       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ม.ค.๕๙ ๖ ม.ค.๕๙