Logo Wing6

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๖
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร
          ด้วย กองบิน ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
          - ตำแหน่งงานที่เปิดรับ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
          - คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี, การเงิน, และการธนาคาร และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  Icon New
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบสอง (ตัวจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)