Logo Wing6

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๖
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร
          ด้วย กองบิน ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
          - ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
              - ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
              - ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
          - คุณสมบัติเฉพาะ
            ตำแหน่ง ช่างสี
              - เป็นเพศชาย และพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
              - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือเที่ยวเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมืได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
            ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
              - เป็นเพศชาย และพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
              - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเที่ยวเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมืได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก Icon New
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบสอง (ตัวจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)