Logo Wing6

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๖
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร
          ด้วย กองบิน ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
          - ตำแหน่งงานที่เปิดรับ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา
          - ตำแหน่งงานที่เปิดรับ พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย จำนวน ๑ อัตรา
          - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.) 
รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบสอง (ตัวจริง)Icon New

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๖ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๙๘ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๕๙๙ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)